Friday, April 9, 2021

Blacksmith's Pond, Pirton.

Pirton, Hertfordshire