Friday, September 25, 2020

Frensham Little Pond

Frensham, Surrey