Wednesday, April 5, 2017

On the farm

Tregaron, Ceredigion