Wednesday, July 13, 2011

Rhythms of the World 2011
Rhythms of the World Festival, Hitchin, Hertfordshire.