Thursday, December 2, 2010

Snowman in Stony Stratford
Stony Stratford, Buckinghamshire.