Monday, March 22, 2010

SESC Pompeia
Sao Paulo, Brazil.