Wednesday, October 15, 2008

The Avon at Stratford
Stratford-upon-Avon.